De MR van de Tandem

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

In de medezeggenschapsraad kan elk onderwerp dat over school gaat ter sprake komen. Er wordt echter niet over personen gesproken. Wanneer het vertrouwelijke onderwerpen betreft, worden die ook als zodanig behandeld.
De algemene bevoegdheden van de MR zijn:
- recht op overleg met het bevoegd gezag (bestuur)
- initiatiefrecht
- informatierecht
- recht om alle aangelegenheden te bespreken
Daarnaast kent de MR het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies moet worden overgenomen.
Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan dan zonder instemming van de MR bepaalde besluiten niet nemen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve voor die onderdelen waar het vertrouwelijke zaken betreft. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
De notulen van de MR worden geplaatst op deze site, nadat ze door de leden van de MR zijn vastgesteld.
Als u vragen heeft, of een punt in een MR vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met
mr@tandemnederasselt.nl
 
De MR bestaat uit een even aantal leden, evenveel ouders als personeelsleden. Het aantal MR-leden is, volgens het MR-regelement, gebaseerd op het aantal kinderen. Met een minimum van vier. Onze MR bestaat daarom uit 2 ouders en 2 leerkrachten:
- Marieke de Ridder (ouder) 
- Esther Theunissen (ouder)
- Martine Bergman (Leerkracht)
- Anke Willems (Leerkracht)
 
De MR is gebonden aan het MR-reglement. Leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Aftredende leden kunnen herkozen worden. De taakverdeling binnen de MR is als volgt:
Voorzitter: Esther Theunissen
Lid: Marieke de Ridder
Secretaris; Martine Bergman
Lid; Anke Willems

De MR vergadert 5 keer per jaar. De MR en OR wisselen belangrijke zaken die besproken worden op de vergaderingen met elkaar uit. Alle MR-vergaderingen vinden plaats op school en beginnen om 20.00 uur. Tijdens de vergaderingen komen jaarlijks een aantal zaken terug.
Daarnaast staan er ook actuele zaken op de agenda.

Het vergaderschema voor het schooljaar 2020-2021:
8 september 2020

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

Met het ontstaan van stichting Condor worden bovenschoolse zaken op G.M.R. niveau behandeld; b.v. formatie. Door een nieuwe wet op medezeggenschap hoeft  een afvaardiging in de G.M.R. geen zitting te hebben in de M.R. De persoon moet wel binding hebben met de school.
Vanuit de Tandem heeft Rudie de Kruijf zitting in de G.M.R.

Verkiezingprotocol
We volgen de fasen zoals vastgelegd in het MR-reglement. De verkiezingscommissie bestaat in principe uit de MR-leden die niet verkiesbaar zijn.
 
Fasen
1      Bekendmaking verkiezingen (als bijlage bij de nieuwsbrief van de Tandem)
2      Indiening kandidatenlijsten                    
3      Bekendmaking kandidaten  (uiterlijk vier weken voor de verkiezingsdatum)
4      Kandidaten stellen zich voor
5      Uitreiking stembiljetten (uiterlijk 1 week voor verkiezingsdatum)
6      Verkiezingsdatum (tussen 8 weken en 4 weken voor 30 juni)
7      Vaststellen uitslag (voorafgaand aan de laatste MR-vergadering)