Jeelo


Wat is Jeelo?

Bekijk het filmpje voor algemene informatie over Jeelo.


Jeelo staat voor "Je eigen leeromgeving".
Jeelo heeft 12 projecten. Al deze projecten hebben de beleving van het kind en de directe leefomgeving van het kind als uitgangspunt:
Wat is de belevingswereld van het kind?
Wat valt er te leren in de nabije omgeving van de school?
Wat is maatschappelijk relevant voor de toekomst van het kind?
 
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid en drama komen geïntegreerd aan de orde. Ook is er aandacht voor taal en rekenen.
 
Elk project duurt ongeveer 6 weken. In die 6 weken werken alle groepen tegelijk aan het project. De kinderen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat.
 
 
De 12 projecten van Jeelo
  
Project Omgaan met elkaar
We leven samen met allerlei verschillende mensen met verschillende waarden en normen. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je die verschillen leren waarderen?
 
Project Maken van je eigen product
We gebruiken dagelijks allerlei producten. Wie maken die producten? En hoe zien de productieprocessen eruit? Kinderen gaan zelf aan de slag met productontwikkeling.
 
Project Leren voor later
Wat kun je van vroeger en van nu leren dat belangrijk is voor jezelf voor later? Welke talenten heb je al en hoe ontwikkel je die verder?
 
Project Zorgen voor dieren
In Nederland zijn veel huisdieren. Bij het verzorgen van een dier komt vaak meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoe zorg je goed voor een dier?
 
Project Beleven van onze planeet
Op en om de aarde valt veel te bekijken en beleven. Kinderen onderzoeken en verwonderen zich over allerlei natuurverschijnselen.
 
Project Veilig in het verkeer
De kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school. Hoe kan dat zo veilig mogelijk. Wat moet je daarvoor weten en kunnen?
 
Project Zorgen voor jezelf en anderen
Gezondheid vindt iedereen belangrijk. Hoe zorg je niet alleen voor lichamelijk welbevinden, maar ook voor psychisch en sociaal welbevinden van jezelf en anderen?
 
Project Omgaan met geld
We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in social media. Maar ook door anderen. Hoe ga je hiermee om?
 
Project Leren van personen van vroeger
Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige dagelijks leven. Wat kunnen we van deze personen leren?
 
Project Inrichten van je eigen omgeving
We wonen met veel mensen in een klein land. Grond is schaars. Hoe gaan we zorgvuldig en slim met onze ruimte om?
 
Project Omgaan met natuur
Zonder natuur, planten en dieren kunnen mensen niet leven. Hoe zijn planten, dieren en mensen van elkaar afhankelijk? En hoe ga je zuinig met natuur om?
 
Project Veilig helpen
In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig helpen?
 

Waarom doen wij Jeelo?
 
Reden 1: Voor meer betrokkenheid
Onze school wil meer betrokkenheid van kinderen bij het leren. Jeelo heeft dat als speerpunt. De 1e pijler van Jeelo zorgt voor meer betrokkenheid.
 
Samen leven
 De eerste pijler is Samen leven. Kinderen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: 'ik heb er zin in!'. Om dit te bereiken betrekken wij organisaties in de buurt van onze school bij de projecten.
 
Voorbeelden:
 

 • Bureau Halt! vertelt over de gevolgen van groepsdruk.
 • Een trainer sociale vaardigheden geeft een workshop Feedback geven.
 • Een medewerker van een dierenasiel komt vertellen over dierenwelzijn.
 • De kinderen helpen mee bij het veilig overzetten van padden over de weg.
 • Een ouder werkt bij de brandweer en helpt mee bij een brandoefening op school.
 • Een ouder is rijwielhandelaar en geeft een workshop Fietsen controleren op school.
 

Reden 2: Voor meer ontwikkeling van competenties
Onze school wil naast kennis meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van competenties van kinderen. De 2e pijler van Jeelo zorgt daarvoor.
 
Samenwerken
 De tweede pijler is Samen werken. Kinderen krijgen het gevoel: 'ik kan het'. Dit komt omdat in de projecten de nadruk ligt op de ontwikkeling van competenties.
 
Voorbeelden:
 
Samenwerken
 • Kinderen organiseren een speelgoedmarkt.
 • Kinderen geven elkaar feedback.
 • Kinderen maken een taakverdeling en planning.
Zorgen
 • Kinderen maken een maaltijd volgens de schijf van 5.
 • Kinderen maken de straat schoon.
 • Kinderen zorgen voor kikkervisjes.
Maken
 • Kinderen tekenen een plattegrond.
 • Kinderen 'pimpen' een meubelstuk.
 • Kinderen demonteren een apparaat.
Onderzoeken
 • Kinderen gebruiken een loep.
 • Kinderen doen historisch onderzoek
Presenteren
 • Kinderen maken een krant.
 • Kinderen houden een spreekbeurt.
 • Kinderen maken een rap.
 
Reden 3: Voor meer leren leren
Onze school wil meer aandacht voor leren leren, zodat kinderen daar op het voorgezet onderwijs van kunnen profiteren. De 3e pijler van Jeelo zorgt daarvoor.

Zelfstandig leren
De derde pijler is Zelfstandig leren. Kinderen krijgen het gevoel: 'ik hou vol'. Binnen de projecten is nadrukkelijk aandacht voor 'leren leren'. We gaan er niet vanuit dat alle kinderen zomaar zelfstandig kunnen leren. Daarom krijgen de kinderen strategieën en tools aangereikt om te leren leren. Jeelo houdt daarbij rekening met verschillen in leerstijlen. De kinderen worden zich zo bewust van hun eigen manier van leren.
 
Reden 4: Voor leren voor de toekomst
Wij willen leerlingen voorbereiden voorbereiden op hun toekomst. Jeelo heeft in de 12 projecten 6 maatschappelijke uitdagingen verwerkt. Uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat.
 1. Ontwikkel jezelf
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen worden uitgedaagd:
 • om hun talenten te analyseren en te ontwikkelen, te leren leren voor altijd
 • creatief in te spelen op kansen die zich voordoen
 • flexibel om te gaan met continue veranderprocessen
 1. Neem zelf verantwoordelijkheid
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van zichzelf. Leerlingen worden uitgedaagd:
 • door gezonde voeding en voldoende beweging langer in gezondheid te leven
 • door een goed evenwicht tussen lichamelijke en geestelijke in- en ontspanning langer een bijdrage te leveren aan de maatschappij
 • door een kritische opstelling aan te nemen als consument en zorgvuldig om te gaan met geld en middelen
 1. Wees maatschappelijk betrokken
Leerlingen voelen zich betrokken bij het welzijn en de welvaart van iedereen.
Leerlingen worden uitgedaagd:
 • in hun interactie met anderen rekening te houden dat iedereen gelijkwaardig maar ook tegelijk heel divers is
 • om te leren van hun eigen geschiedenis en dat van anderen voor een betere toekomst
 • hun omgeving in te richten met oog voor de belangen van iedereen
 1. Gedraag je ecosysteem bewust
Leerlingen voelen zich betrokken bij het behoud van onze planeet.
Leerlingen worden uitgedaagd:
 • het grotere geheel, het ecosysteem en de kringlopen te onderzoeken
 • een bijdrage te leveren aan het behoud van diversiteit aan dieren en planten
 • zuinig om te gaan met lucht, water, grondstoffen en energiebronnen 
 • producten te gebruiken en te maken die duurzaam zijn in de hele keten
 1. Wees informatie deskundig
Leerlingen voelen zich betrokken bij het zorgvuldig gebruik van informatiestromen. Leerlingen worden uitgedaagd:
 • een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van informatie overal, altijd en voor iedereen
 • de veiligheid en betrouwbaarheid van informatie te bewaken
 • het eigen welzijn en dat van anderen te verbeteren door het verzamelen en analyseren van data
 1. Werk duurzaam samen
Leerlingen voelen zich betrokken bij duurzame organisaties. Leerlingen worden uitgedaagd:
 • betekenis te geven aan de doelen van duurzame organisaties
 • de mobiliteit en mondialisering te optimaliseren
 • de talenten van iedereen te combineren en zo waarde te creëren voor het welzijn en de welvaart van iedereen.

 
Inlog Mijn Jeelo
 
Jeelo heeft een eigen digitale leeromgeving: Mijn Jeelo. Elk kind heeft een eigen inlog. De kinderen werken met Jeelo op school klassikaal, in groepjes, met maatjes en individueel. Thuis kunt u met de inlog van uw kind meekijken en de leerresultaten ontwikkelingslijnen van uw kind volgen.
Jeelo heeft kennis en competenties in de projecten verwerkt. Zo ontwikkelt uw kind meer kennis en meer competenties tijdens het werken aan de projectresultaten. 

Meer informatie

Kijk op www.jeelo.nl voor meer informatie.