Klankbordgroep


   

Overleg 2: klankbordgroep maart 2019 

Tijdens de bespreking waren alle klankbordgroep leden aanwezig vanuit het team sloot Daisy aan. 

Er is een voorbeeld weekrooster besproken waarin duidelijk werd dat de instructieleerkracht zich een aantal ochtenden in de week bezig zou houden met: 

  • groep 3 met name de leesinstructie en rekenen 

  • instructie in groep 6-7-8 waarbij in samenwerking met de vaste leerkracht gekeken wordt welke vakken en welke groep de extra instructieleerkracht begeleid. 

  • Er zal meer tijd besteed worden aan groep 6-7-8 op basis van leerlingen aantal, dit ligt hoger in deze groep, in vergelijking met de groep 1-2-3. 

Ervaring: 

  • We zien op de momenten dat er drie groepen samen gaan dat het werktempo van de leerlingen gelijk blijft. De werkhouding werkt door bij de jongere groepen, zij volgen het voorbeeld van de oudere groepen. 

  • Wij zien dat de leesmomenten: zowel het duo lezen als het tutor lezen een positief effect heeft op de technische leesvaardigheid van leerlingen. 

  • De inzet van BOUW! maakt dat de jongere leerlingen meer gericht zijn op het actief lezen. 

  • De mogelijkheden voor leerlingen die sneller door de lesstof heengaan zijn meer passend: de Kangoeroe portfolio's die in school gebruikt worden sluiten steeds beter aan. Voor een aantal leerlingen is er een uitgebreider Jeelo-arrangement. We zijn hier enthousiast over en gaan hier meer leerlingen gebruik van laten maken. Dit kan ook op basis van talent ontwikkeling. 

  • Jeelo groep 6-7-8 is tijdens het project Veilig in het Verkeer al gekoppeld aan elkaar. 

Inrichting van de school: 

De volgende puzzel is de inrichting van het gebouw. Zowel de lokalen als de gangen worden op een andere wijze gebruikt en ingericht. De omgeving moet logisch, doelgericht en aansluiten bij de verwachting van de werkfase van leerlingen. Er zullen lokalen open gaan en het spelen op de gang van groep 1-2 zal in de klas gaan plaatsvinden, juist het rustig werken op de gang, zodat het werkgedrag van de bovenbouw en middenbouw overgenomen gaat worden. 

De inzet van de chromebooks levert meer rust op in de school: zie nieuwsbrief april 2019. 

Formatie: 

De formatie van de teamleden zal erop gericht zijn dat het volgen van de kind-ontwikkeling zo goed mogelijk gemonitord kan worden. Dus zo veel mogelijk dezelfde leerkracht bij een bepaald vakgebied. Zodat de instructietaal het minst kan fluctueren.  

Ouders informeren: 

In het voorjaar volgt een algemene ouderavond waarin we toelichting geven op de werkwijze vanaf schooljaar 2019-2020. Deze ouderavond bereid het team voor in samenspraak met de klankbordgroep op 14 mei. De datum van de algemene ouderavond volgt nog. 

Dank voor ieders inzet, 

Lonneke Hubers-Bongaerts